SpeciaalGewoon

Veelgestelde vragen


Waarom dit project?

Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht en zijn zij verantwoordelijk voor de toedeling van middelen en ondersteuning voor zorgleerlingen. De samen­werkingsverbanden passend onderwijs krijgen veel ruimte om de toewijzing van zorg zelf in te vullen en hebben daarmee een instrument in handen om leerling-stromen binnen het samenwerkings­verband te reguleren en de kosten voor plaatsing in het speciaal onderwijs in de hand te houden. Ook kan een veranderende visie op leren en samenleven een overweging zijn om een leerling met speciale begeleidingsbehoefte terug in het regulier onderwijs te plaatsen. De verwachting is dat tijdelijke plaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs, waarbij leerlingen ook daadwerkelijk weer worden teruggeplaatst in het regulier onderwijs, steeds meer zal voorkomen. Het is in het belang van de leerling dat de overstap en begeleiding succesvol verlopen. In dit onderzoek willen we achterhalen welke factoren er echt toe doen.

Wat is de waarde voor de onderwijspraktijk?
We kunnen leren van reeds succesvol uitgevoerde terugplaatsingen. Aan de hand van het onderzoek zal er een handreiking / tool ontwikkeld worden voor de scholen die hen kan helpen om de overstap van leerlingen zo soepel en succesvol mogelijk te laten verlopen.
Daarnaast willen we scholen inspireren door succesvol verlopen terugplaatsingen in beeld te brengen en aan te geven wat wel en wat niet werkt.

Welke deelonderzoeken vinden plaats?
• Literatuur onderzoek
• Expert gesprekken
• Vragenlijst onderzoek
• Casus studies:
o we kijken met 4 leerlingen terug op manier waarop hun overplaatsing is verlopen.
o We kijken met 4 leerlingen mee gedurende de voorbereiding en het eerste jaar van overplaatsing.

Kan ik nog deelnemen?

Het onderzoek kent verschillende deelonderzoeken, waar mensen uit de praktijk deel van uitmaken. We hebben inmiddels voldoende experts gesproken. Ook zijn alle leerlingen die we in de case studies gaan volgen of met wie we terugblikken op het succes van hun terugplaatsing bekend.
In januari 2013 wordt er een vragenlijst uitgezet bij scholen voor speciaal en regulier onderwijs. In deze vragenlijst gaan we nader in op het beleid en de praktijk van scholen als het om terugplaatsing van leerlingen gaat. Een grote respons op deze vragenlijst helpt ons en u kunt daaraan bijdragen!

Wat maakt dit onderzoek bijzonder?

• De visies en opvattingen over plaatsing van kinderen met gedragsproblemen binnen het regulier onderwijs lopen uiteen; de groei van het speciaal onderwijs is enorm toegenomen. Dit onderzoek werpt een nieuwe blik op de succesfactoren en knelpunten bij terugplaatsing.
• Succesverhalen motiveren en inspireren andere scholen om met een andere blik naar hun leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen cluster 4 te kijken.
• Het onderzoek is praktisch en daardoor zeer waardevol voor het onderwijsveld, leerlingen en ouders.

In wiens opdracht vindt dit onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van OCW.

Wanneer zijn de resultaten bekend?
Op 13 november 2013 zijn de projectresultaten gepresenteerd op de Kennisparade, De Werelt in Lunteren.

 


Stel een vraag

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in.
 Naar formulier
KPC Groep