SpeciaalGewoon

Handvatten

Een overzicht van handvatten om andere scholen te ondersteunen in hun denken over terugplaatsingen.

Onderzoek Inspectie naar plaatsing leerlingen met autisme in regulier onderwijs
De inspectie heeft landelijk onderzoek verricht naar het onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Het aantal indicaties voor vooral deze groep nam de afgelopen jaren sterk toe: deels zijn dit leerlingen geplaatst op een cluster 4- (of 2-)school; ook gingen veel leerlingen met leerlinggebonden financiering naar het regulier onderwijs. De eerste fase van het onderzoek bood een overzicht van ge´ndiceerde leerlingen met ASS in regio’s en gemeenten. Ook vond een vergelijking plaats met o.a. sociaal-economische factoren. De tweede fase van het onderzoek was gericht op inventarisatie van (passende) onderwijsvoorzieningen voor ASS-leerlingen en eventuele knelpunten in het onderwijsstelsel. Deze onderzoeksfase bestond onder meer uit groepsobservaties en interviews met leraren, ondersteuners, leerlingen en directies in po, so, vo, vso en mbo.

De Inspectie is van mening dat het regulier onderwijs in staat is een deel van de leerlingen met autisme uit het speciaal onderwijs op te vangen in het kader van passend onderwijs. De landelijke onderwijsinspectie is die mening toegedaan, nu de ervaringen bij acht proefscholen positief blijken te zijn. Passend onderwijs gaat in schooljaar 2014/2015 in. Bij het onderzoek waren scholen in Tilburg, Arnhem, Enschede, Deventer, Ubbergen, Heijthuizen, Ede en Oosterbeek betrokken. De inspectie onderstreept wel dat scholen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, willen ze succesvol zijn. Zo moeten directies ervoor zorgen dat er voldoende kennis en vaardigheden in huis zijn. Scholing van leraren vormt daarbij een belangrijk onderdeel.  De schoolorganisatie moet flexibel genoeg zijn om aan de extra ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, zoals structuur en regelmaat,  tegemoet te komen. Veel scholen zijn al volop met de voorbereidingen daarvoor bezig. Wel wijst de Inspectie erop dat de verwachtingen ook weer niet te hoog moeten zijn. Een deel van de leerlingen met een autismespectrumm stoornis blijft gebaat bij zware extra ondersteuning in het speciaal onderwijs.
 
Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (pdf)

Wetgeving passend onderwijs over terugplaatsing van leerlingen
Met passend onderwijs zal het speciaal onderwijs voor een grotere groep leerlingen schakelonderwijs worden. Het speciaal onderwijs als tijdelijke onderwijsvoorziening / een tijdelijk speciaal arrangement. Voor de leerlingen die teruggeplaatst worden naar het regulier onderwijs moet het samenwerkingsverband beleid formuleren. Het terugplaatsen van leerlingen is in de wetgeving passend onderwijs nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van zowel het speciaal als het regulier onderwijs. Eigenlijk op dezelfde wijze waarop het plaatsen van leerlingen naar het speciaal onderwijs ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Wat staat in de verschillende wetten (WVO, WPO en WEC) geschreven over terugplaatsing? Dat staat in de download 'Terugplaatsing en wetgeving'.
Terugplaatsing en wetgeving (pdf)

Overzicht van onderzoeken in grensgebied speciaal en regulier onderwijs
Dit bronnenonderzoek dat door KPC Groep is verricht, brengt factoren en actoren in kaart die een rol spelen bij de plaatsing van leerlingen met ge´ndiceerde gedragsproblemen in het regulier onderwijs. Daarbij is gebruik gemaakt van zowel (inter)nationale wetenschappelijke literatuur als praktijkgerichte bronnen en beleidsstukken. Er wordt ingezoomd op onder meer de groep of klas, de relatie ouders en school, beleid van scholen, Regionale Expertise Centra, de rol van samenwerkingsverbanden en landelijke beleidsontwikkelingen.
Van speciaal naar regulier onderwijs (pdf)

Schoolkind in beeld
Schoolkind in beeld is door REC Chiron speciaal ontwikkeld voor cluster-4 leerlingen in het basisonderwijs. Het biedt begeleiders de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van de leerling. Door deze beeldvorming is het mogelijk om een duidelijk handelingsplan voor deze leerling op te stellen.
Schoolkind in beeld bestaat uit vragenlijsten voor ouders, rugzakbegeleiders en leerkrachten.
Schoolkind in beeld (pdf)
Bron: REC Chiron Eindhoven, contactpersoon: Jolanda Langewouters
 


Stel een vraag

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in.
 Naar formulier
KPC Groep